Điện lực Bình Dương thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm hóa đơn trắng, giấy 2 liên in hóa đơn tiền điện trong năm 2010 cho Điện lực Bình Dương. Tên gói thầu : hóa đơn trắng và giấy liên 2.

Điện lực Bình Dương thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm hóa đơn trắng, giấy 2 liên in hóa đơn tiền điện trong năm 2010 cho Điện lực Bình Dương. Tên gói thầu : hóa đơn trắng và giấy liên 2.

   CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số:                 /ĐLBD-VTVC 
Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 11 năm 2009.
                                                         
                           
Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên Bên mời thầu: Điện lực Bình Dương.
     – Địa chỉ: số 233 đường 30/4 – thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.
     – Số điện thoại: 0650.2210246 – Số Fax: 0650.3822909.
2. Tên dự án: Mua sắm hóa đơn trắng, giấy 2 liên in hóa đơn tiền điện trong năm 2010 cho Điện lực Bình Dương.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 753/QĐ-ĐLBD ngày 16/11/2009 do Ông Trương Chí Dũng – Giám đốc Điện lực Bình Dương phê duyệt.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:
Stt
Tên gói thầuNguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức đấu thầuThời gian tổ chức đấu thầu
Hình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
1Hóa đơn trắng và giấy 2 liên
Vốn SXKD năm 2010 Đấu thầu rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơTháng 12 năm 2009Theo đơn giá cố định30 ngày
                
  Trân trọng !

      
   Nơi nhận:                                                                                           KT. GIÁM ĐỐC
– Như trên;
– P.QLXD;                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC
– Lưu P.VT(H.3).