Mua sứ cách điện thuộc dự án mua sắm sứ cách điện cho công tác sửa chữa thường xuyên của các Chi nhánh điện – Điện lực Bình Dương

Điện lực Bình Dương mời thầu gói thầu : Mua sứ cách điện thuộc dự án mua sắm sứ cách điện cho công tác sửa chữa thường xuyên của các Chi nhánh điện.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNGĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số:                 /ĐLBD-VTVC
Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 12 năm 2009.
       
Thông báo Kế hoạch đấu thầu

A. Thông tin chung:
1. Tên Bên mời thầu: Điện lực Bình Dương.
     – Địa chỉ: số 233 đường 30/4 – thị xã Thủ Dầu Một – tỉnh Bình Dương.
     – Số điện thoại: 0650.2210246 – Số Fax: 0650.3822909.
2. Tên dự án: Mua sắm sứ cách điện cho công tác sửa chữa thường xuyên của các Chi nhánh điện.
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 814/QĐ-ĐLBD ngày 08/12/2009 do Ông Trương Chí Dũng – Giám đốc Điện lực Bình Dương phê duyệt.
B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:
Stt
Tên gói thầu
Nguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức đấu thầu
Thời gian tổ chức đấu thầu
Hình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng

Sứ cách điệnVốn SXKD năm 2009Chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước1 giai đoạn, 1 túi hồ sơTháng 12 năm 2009Theo đơn giá cố định15 ngày

Trân trọng ! 

Nơi nhận:                                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC
– Như trên;                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC
– P.QLXD;
– Lưu P.VT(H.3).