Gói thầu: Gói thầu xây lắp đoạn từ Km5+193,8- Km10+00 – công trình đầu tư xây dựng công trình đường Nậm Pố – Nậm Vì huyện Mường Nhé

Gói thầu: Gói thầu xây lắp đoạn từ Km5+193,8- Km10+00 – Kế hoạch đấu thầu công trình đầu tư xây dựng công trình đường Nậm Pố – Nậm Vì huyện Mường Nhé

05
Quý I năm 2010
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 17000000000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình đầu tư xây dựng công trình đường Nậm Pố – Nậm Vì huyện Mường Nhé