Gói thầu: Mua sắm Potelet L50 – 2,4m, đà và thanh chống đà các loại – Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD, SCL, SCTX và cho công tác mắc điện năm 2010 (đợt 1)

Gói thầu: Mua sắm Potelet L50 – 2,4m, đà và thanh chống đà các loại – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD, SCL, SCTX và cho công tác mắc điện năm 2010 (đợt 1)

Gói thầu số 4
21/01/2010
60 ngày
Giá gói thầu:
  • 1400050000 (VND)
  • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh,
    Vốn sửa chữa lớn,
    Vốn tự có của Công ty
    * Đấu thầu rộng rãi
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    Một túi hồ sơ
    * Mua sắm hàng hóa
    Trọn gói


    Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD, SCL, SCTX và cho công tác mắc điện năm 2010 (đợt 1)