Gói thầu: Dịch vụ Tư vấn (lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá thầu, giám sát xây dựng gói thầu EPC trong thời gian xây dựng và 02 năm bảo hành)

Gói thầu: Dịch vụ Tư vấn (lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá thầu, giám sát xây dựng gói thầu EPC trong thời gian xây dựng và 02 năm bảo hành) – Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt Điện Thái Bình.

Gói thầu số 6 (TV06-TB)
Quý IV/2009
82 tháng
Giá gói thầu:
 • 315.452.000.000 (VND)
 • JBIC
  * Đấu thầu hạn chế
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình