Gói thầu: Tư vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị – Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành

Gói thầu: Tư vấn đấu thầu xây lắp và thiết bị – Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành

06
Quý IV năm 2010
03 tháng
  
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Tư vấn
Theo tỷ lệ phần trăm


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành