Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị – Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị – Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành

07
Quý IV năm 2010 – Quý IV năm 2011
15 tháng
  
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Hai túi hồ sơ
* Tư vấn
Trọn gói


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành