Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình – Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành

Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình – Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành

08
Quý IV năm 2010 – Quý IV năm 2011
15 tháng
  
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Tư vấn
Theo đơn giá


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Xây dựng mở rộng Trường Tiểu học Tân Thành