Gói thầu: Tư vấn khảo sát, kiểm định đánh giá chất lượng công trình – dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, kiểm định đánh giá chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

02
Quý II năm 2008
30 ngày
  
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Tư vấn
Trọn gói


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh