Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

04
Quý I năm 2009
15 ngày
  
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Tư vấn
Trọn gói


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh