Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu Xây lắp – dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

05
Quý IV năm 2009
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
  
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Tư vấn
Theo tỷ lệ phần trăm


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh