Gói thầu: Tư vấn giám sát xây lắp – dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

Gói thầu: Tư vấn giám sát xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

06
Quý II năm 2010
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 53.631.305 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh