Gói thầu: Xây lắp – dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

Gói thầu: Xây lắp – Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh

09
Quý II năm 2010
05 tháng
  
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Xây lắp
Theo đơn giá


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo nâng cấp nhà ở, làm việc đại đội vệ binh