Gói thầu: Chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật – dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2

Gói thầu: Chi phí tư vấn lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2

2
Đã thực hiện
30 ngày
  
Vốn ngân sách
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Tư vấn
Theo tỷ lệ phần trăm


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2