Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng – dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2

Gói thầu: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2

6
Quý I – 2010
13 tháng
  
Vốn ngân sách
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Tư vấn
Trọn gói


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2