Gói thầu: Xây lắp và thiết bị – dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2

Gói thầu: Xây lắp và thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2

9
Quý I – 2010
12 tháng
  
Vốn ngân sách
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Xây lắp
Hợp đồng hỗn hợp


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường Tiểu học Trần Quang Cơ – Giai đoạn 2