Gói thầu: Mua sắm máy tính trạm – Mua sắm tài sản

Gói thầu: Mua sắm máy tính trạm – Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm tài sản

02
12/2009
01/2009
  
Ngân sách Nhà nước
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Mua sắm hàng hóa
Trọn gói
Thông báo mời thầu


Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm tài sản