Kế hoạch đấu thầu dự án : Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi

Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi có kế hoạch đấu thầu dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư): Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi.
– Địa chỉ: 16 Chu Văn An – TP. Quảng Ngãi – tỉnh Quảng Ngãi.
– Điện thoại/Fax/E-mail: 055: 3712118 / Fax: 055: 3822705
 E- mail: dvngoan@quangngai.gov.vn
2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư): Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): Số 167/QĐ-LĐTBXH ngày 28/01/2010, Bùi Hồng Lĩnh – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:
Số gói thầu 
  Tên gói thầuNguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầu 
Phương thức đấu thầuThời gian tổ chức đấu thầuHình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
1
Thẩm tra thiết kế và dự toán 
NSNN
Chỉ định thầu

Quý I/2010Theo tỷ lệ %20 Ngày
2Lập HSMT và Đánh giá HSDT:
– Xây lắp
– Thiết thị
NSNNChỉ định thầu
 – Quý I/2010
– Quý I/2012 
Theo tỷ lệ %30 Ngày
3
Giám sát thi công xây dựng
NSNNChỉ định thầu Quý II/2010
Theo tỷ lệ %
540 Ngày

Giám sát thi công lắp đặt thiết bịNSNN
Chỉ định thầu
 Quý II/2012Theo tỷ lệ %90 Ngày
5Kiểm tóan dự ánNSNNChỉ định thầu  Quý I/2012Theo tỷ lệ %360 Ngày
6Xây lắp cả dự án 
NSNNĐấu thầu rộng rãi
1túi hồ sơQuý I/2010
Theo đơn giá    540 Ngày
7Bảo hiểm công trình
NSNNChỉ định thầu  Quý II/2010Theo tỷ lệ %540 Ngày
8Mua sắm thiết bị
– Lô1: Đồ thờ cúng.
– Lô 2: Đồ dùng cho nghĩa trang
NSNNChào hàng cạnh tranh1 túi hồ sơQuý II/2012
Trọn gói    45 ngày

                                                                                              Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 01  năm 2010
                                                                                        BAN QUẢN LÝ CÁC DA ĐT&XD NGÀNH LĐTBXH
                                                                                                                    Q. GIÁM ĐỐC                                                                                                                 LÊ TẤN THẠCH