Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng đường đường Xô Viết Nghệ tĩnh (giai đoạn 2)

Ban quản lý các dự án XDDD và KT hạ tầng đô thị có kế hoạch tổ chức đấu thầu dự án: Xây dựng đường đường Xô Viết Nghệ tĩnh (giai đoạn 2). Gồm các gói thầu : Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt; Bảo hiểm công trình và kiểm toán.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

 

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị  đăng ký thông báo: Ban quản lý các dự án XDDD và KT hạ tầng đô thị.

– Địa chỉ: Khối Yên Vinh – phường Hưng Phúc – thành phố Vinh – Nghệ An

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0382.220.847 – Fax: 0383.846.590- E.mail: ntdbda@gmail.com

2. Tên dự án: Xây dựng đường đường Xô Viết Nghệ tĩnh (giai đoạn 2).

<!–[if !supportLists]–>3.     <!–[endif]–>Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): Số: 1402/QĐ.UBND-CNXD ngày 06/4/2010 Người phê duyệt Phó chủ tịch: Hồ Đức Phớc.

 

4. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

Số gói thầu

Tên

gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu hạn chế

tháng 4/2010

Theo đơn giá

03 tháng

2

Bảo hiểm công trình

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

tháng 4/2010

Theo tỷ lệ %

Theo tiến độ thực hiện gói 01

3

Kiểm toán

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

tháng 10/2010

Theo tỷ lệ %

30 ngày

                        Vinh, ngày  14 tháng 4  năm 2010

 

Nơi nhận

– Như trên

– Lưu  BDA

             GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

            Dương Văn Minh