Kế hoạch đấu thầu dự án: Cụm thuỷ lợi xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang – Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 68

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 68 có kế hoạch đấu thầu dự án: Cụm thuỷ lợi xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Theo Quyết định phê duyệt kế hoach đấu thầu số: 905/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Giang. Gồm các gói thầu : xây lắp, Lập HSMT lựa chọn nhà thầu xây dựng, Giám sát thi công xây dựng, Kiểm định chất lượng, bảo hiểm công trình, kiểm toán

CÔNG TY CỔ PHẦN

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>TƯ VẤN ĐTXD 68

 

Số:       /CV-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

<!–[if !vml]–><!–[endif]–>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Giang, ngày    tháng 4 năm 2010

 

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

 

<!–[if !supportLists]–>A.   <!–[endif]–>Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 68

Địa chỉ: Số 303, đường Trần Phú, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 860 013        – Fax: 02193 860 946

E-mail: congty68@gmail.com

2. Tên dự án: Cụm thuỷ lợi xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

3. Quyết định phê duyệt kế hoach đấu thầu số: 905/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Giang

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

          – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

          – Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 22 tháng 4 năm 2010 đến trước 9 giờ ngày 02 tháng 05 năm 2010 (Trong giờ hành chính)

          – Địa điểm bán HSMT: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 68.

                   + Địa chỉ: Số 303, đường Trần Phú, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

                   + Điện thoại: 02193 860 013      Fax: 02193 860 946

                   + E-mail: congty68@gmail.com

– Giá bán 1bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

          – Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 68.

          – Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút (Giờ Việt ), ngày 02 tháng 5 năm 2010.

          – Bảo đảm sự thầu: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn).

 

Số gói thầu

Tên

gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xây lắp

Chương trình 120/CP và các nguồn vốn khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ theo quy định

Quý II/2010

Theo đơn giá

18 tháng

2

Lập HSMT lựa chọn nhà thầu xây dựng

Chỉ định thầu

Theo tỷ lệ %

30 ngày

3

Giám sát thi công xây dựng

Theo tiến độ thi công xây dựng công trình

4

Kiểm định chất lượng

5

Bảo hiểm công trình

6

Kiểm toán

Quý 4/2011

20 ngày

 

 

         

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai  vào 9 giờ 30 phút (Giờ Việt Nam), ngày 02 tháng 5 năm 2010, tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 68.

          Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 68 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Nơi nhận:

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Như kính gửi;

<!–[if !supportLists]–>         <!–[endif]–>Lưu VT.

Hà Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐTXD 68                                                                            Giám đốc