Kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp Nhà đa chức năng- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp Nhà đa chức năng- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Ban quản lý dự án xây dựng Nhà Đa chức năng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum xin thông báo kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà đa chức năng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

PHĐHĐN TẠI KON TUMCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
BAN QL DỰ ÁN NĐCN  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  22 /BQLDAKon Tum, ngày 22  tháng 4 năm 2010.
                                  
THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 297A/2010/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2010 của Ngân hàng Liên Việt Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp Nhà đa chức năng- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Ban quản lý dự án xây dựng Nhà Đa chức năng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum xin thông báo kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà đa chức năng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum như sau:
1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Phước Hoa (điạ chỉ 57 Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
2. Giá trúng thầu: 7.830.911.000 đồng (bảy tỷ, tám trăm ba mươi triệu, chín tăm mười một nghìn đồng).
3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 260 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng).
Thông báo này làm cơ sở cho Chủ đầu tư thương thảo hợp đồng với đơn vị trúng thầu, và các nhà thầu làm thủ tục thu hồi bảo lãnh dự thầu.
                                                                                                                           TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
–    Như trên;
–    Lưu BQL                                              
                                                                                                                      TS. ĐOÀN GIA DŨNG