Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư 05 xe ô tô tự đổ trọng tải 54÷60 tấn phục vụ sản xuất kinh doanh

Công ty TNHH một thành viên than Na Dương – VVMI có kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư 05 xe ô tô tự đổ trọng tải 54÷60 tấn phục vụ sản xuất kinh doanh theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thông báo Kế hoạch đấu thầu

 

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Công ty TNHH một thành viên than Na Dương – VVMI

          – Địa chỉ: Thị trấn Na Dương – Lộc Bình – Lạng Sơn

          – Điện thoại: 0253 844 267       Fax: 0253 844 222

2. Tên dự án:

          Đầu tư 05 xe ô tô tự đổ trọng tải 54÷60 tấn phục vụ sản xuất kinh doanh

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu

          Quyết định số 765/QĐ-CTCT ngày 28/4/2010 của Ông Đào Hữu Tu Chủ tịch Công ty than Na Dương-VVMI

 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

Số gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 05 xe ô tô tự đổ trọng tải 54÷60 tấn

Vốn vay thương mại và các nguồn vốn huy động  khác của Công ty Than Na Dương

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2010

Trọn gói

Năm 2010

2

Gói thầu số 02: Lập, thẩm định HSMT, phân tích đánh giá HSDT, thẩm định KQĐT

Tự thực hiện

Một túi hồ sơ

Năm 2010

 

Năm 2010

  

  Lạng Sơn, ngày 3 tháng 5 năm 2010

               GIÁM ĐỐC CÔNG TY