Xây lắp nhà 3 tầng; xưởng cơ khí 1 tầng; cấp điện nước; cấp điện chiếu sáng; xây dựng cổng, tường rào, sân bê tông, phòng cháy chữa cháy

Trường Đại học Hàng hải có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu XL1: Xây lắp nhà 3 tầng; xưởng cơ khí 1 tầng; cấp điện nước; cấp điện chiếu sáng; xây dựng cổng, tường rào, sân bê tông; phòng cháy chữa cháy theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Hàng hải và đóng tàu, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA ƯDKHCNĐộc lập – tự do – hạnh phúc
Hải phòng, ngày 1  tháng 6 năm 2010
    
THÔNG BÁO MỜI THẦU

Trường Đại học Hàng hải có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu XL1: Xây lắp nhà 3 tầng; xưởng cơ khí 1 tầng; cấp điện nước; cấp điện chiếu sáng; xây dựng cổng, tường rào, sân bê tông; phòng cháy chữa cháy theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Hàng hải và đóng tàu, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Trường Đại học Hàng hải mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nói trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:
Số 484 Đường Lạch Tray – Quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng
Điện Thoại: 031.3735932
Fax:             031.3735294
Và được mua một bộ hồ sơ hoàn chỉnh với giá là 1.000.000 đồng tại văn phòng Ban QLDA ƯDKHCN(thuộc Trường Đại học Hàng hải). Địa chỉ như ở trên
Thời gian bán HSMT từ 7h00 ngày 15 tháng 6 năm 2010 đến trước 10h00 ngày 30 tháng 6 năm 2010 (trong giờ làm việc hành chính);
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 120.000.000 đồng và phải được gửi đến Ban QLDA ƯDKHCN theo địa chỉ nêu trên trước 10h00 ngày 30 tháng 6 năm 2010;
Thời điểm đóng thầu : 10h00 ngày 30 tháng 6 năm 2010
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 10h30 ngày 30 tháng 6 năm 2010 tại văn phòng Ban QLDA ƯDKHCN số 484 đường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
Trường Đại học Hàng hải kính đề nghị Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải, tạo điều kiện cho trường hoàn thành tốt công tác tổ chức đấu thầu gói thầu trên.     
                                                                                              TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
        Nơi nhận
– Như kính gửi
     – Lưu  VPDA
                                                                                                     PTB. Thái Hoàng Yên