Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh thông báo kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng, mua trang thiết bị y tế, mua máy tính văn phòng.

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh thông báo kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng, mua trang thiết bị y tế, mua máy tính văn phòng.     SỞ Y TẾ HÀ TĨNH                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM PC HIV/AID                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      TỈNH HÀ TĨNH               


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm  Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Tĩnh
– Địa chỉ: số 01- Ngừ 19A – Đường Nguyễn Công Trứ –  TP Hà Tĩnh.
– Điện thoại: 0393. 892 669    Fax: 0393.892 669;
B.Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Trang thiết bị văn phòng

Từ chương trình mục tiêu năm 2010

Chào hàng cạnh tranh

1 túi hồ sơ

Tháng 11/2010

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

2

Trang thiết bị y tế

Từ chương trình mục tiêu năm 2010

Chào hàng cạnh tranh

1 túi hồ sơ

Tháng 11/2010

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

3

Máy tính văn phòng

Từ chương trình mục tiêu năm 2010

Chào hàng cạnh tranh

1 túi hồ sơ

Tháng 11/2010

Hợp đồng trọn gói

30 ngày                                                                     Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 10 năm 2010
                                                                                 P.GIÁM ĐỐC
                                                                                    


                                                                               Đinh Nho Hùng