UBND xã Đông Mỹ – TP Thái Bình thông báo các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng công trình Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học và bếp 1 chiều Trường mầm non Đông Mỹ – Thành Phố Thái Bình

UBND xã Đông Mỹ – TP Thái Bình thông báo các gói thầu thuộc dự án: Xây dựng công trình Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học và bếp 1 chiều Trường mầm non Đông Mỹ – Thành Phố Thái Bình

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A.Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: UBND xã Đông Mỹ – TP Thái Bình
            – Địa chỉ: xã Đông Mỹ – Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
            – Điện thoại/fax/E – mail: 0363.795.002 Fax: 0363.569.929
2. Tên báo cáo kinh tế kỹ thuật: Xây dựng công trình Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học và bếp 1 chiều Trường mầm non Đông Mỹ – Thành Phố Thái Bình
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 2396/QĐ – UBND ngày 02/11/2010 do Phó chủ tịch UBND Thành phố Thái Bình phê duyệt.
4. Chủ đầu tư: UBND xã Đông Mỹ – Thành Phố Thái Bình.
5. Tổng mức đầu tư: 5.097.896.000, đ
B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VND)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn đấu thầu

12.353.000

Ngân sách T. Phố + TPCP

Chỉ định thầu


Quý IV năm 2010

Theo tỷ lệ %

45 ngày

2

Giám sát thi công XD

96.328.000

Ngân sách T. Phố + TPCP

Chỉ định thầu


Quý IV năm 2010

Theo tỷ lệ %

240 ngày

3

Kiểm toán

20.055.000

Ngân sách T. Phố + TPCP

Chỉ định thầu


Quý IV năm 2010

Theo tỷ lệ %

30 ngày

4

BẢo hiểm công trình

7.697.000

Ngân sách T. Phố + TPCP

Chỉ định thầu


Quý IV năm 2010

Theo tỷ lệ %

240 ngày

5

Xây lắp nhà lớp học và bếp 1 chiều Trường M/Non Đông Mỹ

3.665.456.000

Ngân sách T. Phố + TPCP

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

Quý IV năm 2010

Theo tỷ lệ %

240 ngày

Tổng giá trị các gói thầu: 3.801.889.000, đ


                                                                                          Thái bình, Ngày 04 tháng 11 năm  2010
                                                                                                  T. M UBND XÃ ĐÔNG MỸ