Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang thông báo kế hoạch đấu thầu năm 2010, 2011

Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang thông báo kế hoạch đấu thầu năm 2010, 2011

Thông báo kế hoạch đấu thầu 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang.

– Địa chỉ: số: Tổ 12, Đường Điện Biên Phủ, Vĩnh hòa, Nha Trang.

– Điện thoại: 0583.551055,    Fax: 0583.551938

2. Tên dự án: Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang- Giai đoạn các hạng mục còn lại.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 4438/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang- Giai đoạn các hạng mục còn lại do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn ký.

4. Tổng dự toán: 103.254.552.467 đồng.

B. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dịch vụ tư vấn

1

D1.Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp

101.382.354

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2010, 2011

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ triển khai dự án

2

D2. Tư vấn lựa chọn nhà thầu thiết bị

28.665.716

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ triển khai dự án

3

D3. Tư vấn giám sát thi công xây lắp

1.377.240.359

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2010, 2011

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo thời gian thi công công trình

4

D4. Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

67.419.367 

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo thời gian thi công công trình

5

D5. Bảo hiểm công trình

155.972.858

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2010, 2011

Trọn gói

Theo thời gian thi công công trình

6

D6. Tư vấn kiểm toán

203.308.219

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Theo tỷ lệ phần trăm

60 ngày

7

D7. Chi phí thẩm định giá

24.970.136

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Trọn gói

30 ngày

8

D8. Tư vấn kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận PHCL

410.755.116

(Tạm tính)

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2010, 2011

Trọn gói

Theo thời gian thi công công trình


Xây lắp

1

E1. Xây lắp Khối lớp học

17.605.447.000

Vốn ngân sách

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Theo đơn giá

360 ngày

2

E2. Xây lắp Khối ký túc xá

16.647.158.000

Vốn ngân sách

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Theo đơn giá

360 ngày

3

E3. Xây lắp Thư viện và Trạm y tế + Sân đường nội bộ+Cổng tường rào, nhà bảo vệ + Nhà để xe CBCNV và khách

11.653.357.000

Vốn ngân sách

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

 Năm 2011

Theo đơn giá

210 ngày

4

E4. Xây lắp Điện nước ngoài nhà+Trạm biến áp (Thiết bị + xây lắp)

1.480.485.000

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Theo đơn giá

90 ngày

5

E5. Phòng chống mối

439.609.000

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Theo đơn giá

Theo tiến độ triển khai dự án

6

E6. Cây xanh

1.200.764.000

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Trọn gói

90 ngày

7

E7. Xây lắp Khối khách sạn thực tập

21.422.400.000

Vốn huy động khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2011, 2012

Theo đơn giá

450 ngày

8

E8. Xây lắp Nhà thi đấu+ Bể bơi và nhà thay đồ+ Sân tennis

8.586.195.000

Vốn huy động khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Theo đơn giá

180 ngày

Thiết bị

1

F1. Thiết bị Khối lớp học

4.429.120.000

Vốn ngân sách

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Trọn gói

60 ngày

2

F2. Thiết bị Khối ký túc xá

1.208.526.000

Vốn ngân sách

Chào hàng cạnh tranh

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Trọn gói

60 ngày

3

F3. Thiết bị Khối thư viện và y tế

423.400.000

Vốn ngân sách

Chỉ định thầu

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Trọn gói

30 ngày

4

F4. Khối khách sạn thực tập

2.836.701.600

Vốn huy động khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Trọn gói

60 ngày

5

F5. Bể bơi và nhà thay đồ + Nhà thi đấu

821.184.000

Vốn huy động khác

Chào hàng cạnh tranh

Một túi hồ sơ

Năm 2011

Trọn gói

30 ngày

 

Cộng

91.124.060.725

đồng

 

 

 

 

 

                                                                      

 Nha trang, ngày 12 tháng 01 năm 2011

                                                            TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH NHA TRANG

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG