Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Côp, tỉnh Sơn La thông báo kế hoạch đấu thầu gói thầu: Xây lắp công trình cầu cứng qua suối Nậm Lạnh và Nậm Ca – trung tâm huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Côp, tỉnh Sơn La thông báo kế hoạch đấu thầu gói thầu: Xây lắp công trình cầu cứng qua suối Nậm Lạnh và Nậm Ca – trung tâm huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

    A. Thông tin chung:
    1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Côp, tỉnh Sơn La;
    – Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
    – Điện thoại: 0223.878.107   Fax: 0223.878.107
    B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số gói thầu

Tên gói thầu

Nguốn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng1Xây lắp công trình cầu cứng qua suối Nậm Lạnh và Nậm Ca – trung tâm huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn LaNgân sách Nhà nướcĐấu thầu rộng rãiĐấu thầu 1 túi hồ sơNăm 2011Hợp đồng theo đơn giá24 tháng                           Sốp Cộp, ngày 08 tháng 3 năm 2011
                              KT. GIÁM ĐỐC
                                PHÓ GIÁM ĐỐC
                              Nguyễn Duy Sơn