Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp + thiết bị công trình: Hội Trường 300 chỗ và các hạng mục phụ trợ huyện Sốp Cộp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp + thiết bị công trình: Hội Trường 300 chỗ và các hạng mục phụ trợ huyện Sốp Cộp

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

    A. Thông tin chung:
    1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Côp, tỉnh Sơn La;
    – Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
    – Điện thoại: 0223.878.107   Fax: 0223.878.107
    B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số gói thầu

Tên gói thầu

Nguốn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng1Xây lắp + thiết bị công trình: Hội Trường 300 chỗ và các hạng mục phụ trợ huyện Sốp CộpNgân sách Nhà nướcĐấu thầu rộng rãiĐấu thầu 1 túi hồ sơNăm 2010 – 2011Hợp đồng theo đơn giáQuy định trong Hồ Sơ Mời thầu


  Sốp Cộp, ngày 08  tháng 3 năm 2011
KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC
       Nguyễn Duy Sơn