Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang thông báo kế hoạch chào hàng gói thầu Mua sinh phẩm y tế phục vụ Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang và tiểu dự án LIFE-GAP năm 2011 tại An Giang.

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang thông báo kế hoạch chào hàng gói thầu Mua sinh phẩm y tế phục vụ Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang và tiểu dự án LIFE-GAP năm 2011 tại An Giang.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHÀO HÀNG


A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo:

– Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang

– Địa chỉ: số 6/6D Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

– Điện thoại: 076.3855409 ; Fax: 076.3857755

2. Tên dự án:

+ Chương trình Phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang.

+ Tiểu dự án LIFE-GAP tỉnh An Giang.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu : số 637/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 do Ông Vương Bình Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phê duyệt.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

S

i

thầu


Tên gói thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

Nguồn

vốn

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Phương

thức

đấu thầu

Thời gian

tổ chức

đấu thầu

Hình thức

hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng


1

Mua sinh phẩm y tế phục vụ Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang và tiểu dự án LIFE-GAP năm 2011 tại An Giang.


1.028.946.870


– Chương trình phòng chống HIV/AIDS

– Tiểu dự án LIFE-GAP tỉnh An Giang

Chào hàng

cạnh tranh


Chào hàng một túi hồ sơ, nhà thầu có thể tham gia từ một đến tất cả các mặt hàng có trong hồ sơ yêu cầu.

tháng 04-05/ 2011

Hợp đồng

theo đơn giá

12 tháng


Tổng giá các gói thầu : 1.028.946.870 đồng

Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi tám triệu chín trăm bốn mươi sáu ngàn tám trăm bảy mươi đồng.

An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2011