Viễn thông Đà Nẵng thông báo kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án: Nhà làm việc và Trung tâm điều hành Viễn thông thành phố Đà Nẵng

Viễn thông Đà Nẵng thông báo kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án: Nhà làm việc và Trung tâm điều hành Viễn thông thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Viễn thông Đà Nẵng

– Địa chỉ: 38 Yên Bái Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 0511.3821566; Fax 0511.3829875

2. Tên dự án: Nhà làm việc và Trung tâm điều hành Viễn thông thành phố Đà Nẵng

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 06/QĐ-VNPT-HĐTV-ĐTPT ngày 07-01-2011 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án (lần II) công trình: Nhà làm việc và TTĐH Viễn thông TP Đà Nẵng

B. Nội dung chính kế hoạch đấu thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu(Sau thuế), đồng Việt Nam

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức

đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

5

Trang trí nội thất, quảng bá nhận diện thương hiệu VNPT


14.396.220.000

Vốn vay tái đầu tư Tập đoàn

Đấu thầu rộng rãi

Trong nước

01 túi hồ sơ

Quý II/2011

Theo đơn giá

03 tháng

6

Trang bị nội thất đồ rời

2.508.000.000

Vốn vay tái đầu tư Tập đoàn

Đấu thầu rộng rãi

Trong nước

01 túi hồ sơ

Quý II/2011

Trọn gói

01 tháng

7

Cung cấp hệ thống âm thanh, ti vi, loa máy, micro, máy chiếu

2.526.700.000

Vốn vay tái đầu tư Tập đoàn

Đấu thầu rộng rãi

Trong nước

01 túi hồ sơ

Quý II/2011

Trọn gói

01 thángNơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT, BQLDA.

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QLDA


Nguyễn Văn Thích