Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La thông báo kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La thông báo kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

            A. Thông tin chung:

          1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

          – Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

          – Điện thoại: 0223.878.069   Fax: 0223.879.038

          2. Tên dự án: Trung tâm dạy nghề huyện Sốp Cộp.

          3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 1939/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 do đồng chí Cầm Phạn phó Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

          4. Chủ đầu tư: UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

          5. Tổng mức đầu tư: 9.551.852.692 đồng

          B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

Số gói thầu

 

 

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

 

 

Nguốn vốn

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Phương thức đấu thầu

 

Thời gian lựa chọn nhà thầu

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

Gói thầu số 06

 

 

Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình

 

7.734.808.957 đồng

 

 

Vốn hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và nguồn vốn khác

 

 

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 

 

Đấu thầu một túi hồ sơ

 

 

60 ngày

 

 

Hợp đồng theo đơn giá

 

 

400 ngày

 

 

                                                                        Sốp Cộp, ngày 23  tháng 9  năm 2011

 

                                                                              KT. TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                                                PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

                                                                                  Dương Thanh Phúc