Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án Định canh định cư tập trung thôn Mô Pả xã Đăk Hà.

Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum thống báo kế hoạch đấu thầu Dự án Định canh định cư tập trung thôn Mô Pả xã Đăk Hà.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

      A. Thông tin chung: 

          1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

          – Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

          – Điện thoại/Fax: 060.3934078; E-mail: Bqlxdcbtmr@yahoo.com

          2. Tên dự án: Dự án Định canh định cư tập trung thôn Mô Pả xã Đăk Hà.

          3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 21/9/2011, do Ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký phê duyệt.

          4. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg và nguồn vốn lồng ghép hợp pháp khác.

       5. Tổng mức đầu tư: 11.261.960.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu.

 

TT

 

Tên gói thầu

 

 

 

 

Giá gói thầu (đồng)

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Phương thức đấu thầu

 

Thời gian lựa chọn nhà thầu

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

 

Gói thầu xây lắp số 03 (Hề thống điện sinh hoạt)

 

939.050.000

 

 

Đấu thầu rộng rãi

 

01 túi hồ sơ

Năm 2011 trở đi

 

Theo đơn giá cố định

 

180 ngày

 

Tổng cộng

 

939.050.000

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     PHÓ TRƯỞNG BAN

 

                                                       Trần Quốc Huy