Ban quản lý các Dự án Đầu tư và XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum thông báo kế hoạch đấu thầu dự án Định canh, định cư tập trung thôn Ba Khen và thôn Long Tro, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông.

Ban quản lý các Dự án Đầu tư và XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum thông báo kế hoạch đấu thầu dự án Định canh, định cư tập trung thôn Ba Khen và thôn Long Tro, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

  A. Thông tin chung:

            1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý các Dự án Đầu tư và XDCB huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

          – Địa chỉ: Xã Đăk Hà – huyện Tu Mơ Rông – tỉnh Kon Tum.

          – Điện thoại/Fax: 060.3934078; E-mail: bqlxdcbtmr@yahoo.com

           2. Tên dự án: Định canh, định cư tập trung thôn Ba Khen và thôn Long Tro, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông.

           3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 934/QĐ-UBND, ngày 21/9/2011, do Ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ký phê duyệt.

          4. Nguồn vốn đầu tư: Theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg và nguồn vốn lồng ghép hợp pháp khác.

         5. Tổng mức Đầu tư: 8.874.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu.

 

TT

 

Tên gói thầu

 

 

 

 

Giá gói thầu (đồng)

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Phương thức đấu thầu

 

Thời gian lựa chọn nhà thầu

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

1

 

Gói thầu xây lắp số 02 (Nhà sinh hoạt cộng đồng)

 

574.200.000

 

 

Đấu thầu rộng rãi

 

01 túi hồ sơ

Năm 2011 trở đi

 

Theo đơn giá cố định

 

180 ngày

 

Tổng cộng

 

574.200.000

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

TRƯỞNG BAN