Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi thông báo kế hoạch đấu thầu dự án : Hệ thống chống sét lan truyền toàn Khu Địa đạo Củ Chi

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi thông báo kế hoạch đấu thầu dự án : Hệ thống chống sét lan truyền toàn Khu Địa đạo Củ Chi

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1/. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo : Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

– Địa chỉ : Ấp Phú Hiệp – xã Phú Mỹ Hưng – huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh

– Điện thoại/Fax/E-mail: (08) 37948756, (08) 37948830 fax : (848) 37948764 – 37948761.

2/. Tên dự án  : Hệ thống chống sét lan truyền toàn Khu Địa đạo Củ Chi:

3/. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu : Quyết định số 494 /QĐ-SCT ngày 01/11/2011 của Giám đốc Sở Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh.

4/. Chủ đầu tư : Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

5/. Tổng mức đầu tư  : 2.502.000.000 đồng :

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn đấu thầu gói thầu xây lắp và thiết bị

9.077.000

Vốn Ngân sách

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

01 tháng

Hợp đồng theo tỷ lệ %

02 tháng

2

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

33.590.000

Vốn Ngân sách

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

01 tháng

Hợp đồng theo tỷ lệ %

04 tháng

3

Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình

7.592.000

Vốn Ngân sách

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

01 tháng

Hợp đồng theo tỷ lệ %

02 tháng

4

Bảo hiểm công trình

1.546.000

Vốn Ngân sách

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

01 tháng

Hợp đồng theo tỷ lệ %

04 tháng

5

Xây lắp và thiết bị

2.065.480.000

Vốn Ngân sách

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

02 tháng

Hợp đồng theo đơn giá

04 tháng

Tổng giá các gói thầu

2.117.285.000 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ___ tháng ___ năm 2011

GIÁM ĐỐC