Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang thông báo kế hoạch mời chào hàng gói thầu Mua sinh phẩm y tế năm 2011-2012 của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và Lao.

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang thông báo kế hoạch mời chào hàng gói thầu Mua sinh phẩm y tế năm 2011-2012 của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và Lao.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CHÀO HÀNG

 

A. Thông tin chung:

 1. Tên đơn vị đăng ký thông báo:

– Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và Lao tỉnh An Giang

– Địa chỉ: số  6/6D Lê Lợi, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

– Điện thoại: 076.3855409 ;  Fax: 076.3857755

2. Tên dự án:  Chương trình Phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu : số 1994/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh An Giang do Ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phê duyệt.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số

 

gói

 

thầu

 

 

Tên gói thầu

 

Giá

 

gói thầu

 

(đồng)

 

Nguồn

 

vốn

 

Hình thức

 

lựa chọn

 

nhà thầu

 

Phương

 

thức

 

đấu thầu

 

Thời gian

 

tổ chức

 

đấu thầu

 

Hình thức

 

hợp đồng

 

Thời gian

 

thực hiện

 

hợp đồng

 

 

1

 

Mua sinh phẩm y tế năm 2011-2012 của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS và Lao                                                                            

 

 

753.693.480

 

 

– Chương trình mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS năm 2011

 

 

Chào hàng

 

cạnh tranh

 

 

Chào hàng một túi hồ sơ, nhà thầu có thể tham gia từ một đến tất cả các mặt hàng có trong hồ sơ yêu cầu.

 

tháng 11/ 2011

 

Hợp đồng

 

trọn gói

 

12 tháng

 

 

               Tổng giá các gói thầu :  753.693.480 đồng

 

   Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi ba  triệu sáu trăm chín mươi ba ngàn bốn trăm tám mươi đồng.

 

 

An Giang, ngày   21 tháng 11 năm 2011

 

                                                                                  GIÁM ĐỐC