Thông báo kế hoạch đấu thầu công trình Kiên cố hoá kênh mương nối hồ Êbung tỉnh Đắk Lắk

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông báo kế hoạch đấu thầu công trình Kiên cố hoá kênh mương nối hồ Êbung, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, do ông Nguyễn Năng Chung Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ký.

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:  

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

            – Địa chỉ: Thôn Kim Phát, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

            – Điện thoại: 05003 640 543

2. Tên dự án: Kiên cố hoá kênh mương nối hồ Êbung, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (phần do Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cư Kuin làm chủ đầu tư).

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình: Kiên cố hoá kênh mương nối hồ Êbung, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, do ông Nguyễn Năng Chung Chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ký.

4. Tổng mức đầu tư: 2.329.958.000 đồng

            Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu chín trăm năm mươi tám ngàn đồng.

B. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

 

SốTT Tên gói thầu Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện HĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật 88.971.000  

Sự nghiệp kinh tề 2012

của UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Chỉ định thầu   Quý III năm 2011 Theo đơn giá và tỷ lệ % Đã thực hiện
2 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công- dự toán 1.650.000 Tự thực hiện   Quý III năm 2011 Theo đơn giá và tỷ lệ % Đã thực hiện
3 Gói thầu xây lắp 2.105.763.000 Đấu thầu rộng rải trong nước 01 túi hồ sơ Qúy II năm 2012 Hợp đồng trọn gói 270 ngày
4 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 42.920.000 Chỉ định thầu   Qúy II năm 2012 Theo tỷ lệ % 270 ngày
5 Chi phí quản lý dự án 44.874.000 Tự thực hiện   Qúy II năm 2012 Theo tỷ lệ % Theo tiến độ thực hiện
6 Bảo hiểm xây dựng công trình 14.038.000 Chỉ định thầu   Qúy II năm 2012 Theo tỷ lệ % Theo tiến độ thực hiện
7 Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 7.943.000 Tự thực hiện   Qúy IV Năm 2012 Theo tỷ lệ % 90 ngày
8 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận CLCT 10.332.000 Chỉ định thầu   Qúy II năm 2012 Theo tỷ lệ % Theo tiến độ thực hiện
9 Tư vấn kiểm toán 13.477.000 Chỉ định thầu   Qúy II năm 2012 Theo tỷ lệ % 20 ngày
  Tổng cộng 2.329.958.000            

 

  PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐẮK LẮK

 Q.TRƯỞNG PHÒNG

  Đã ký

 

Nguyễn Văn khôi