Thông báo kế hoạch đấu thầu dự án Nhà văn hóa lao động huyện Củ Chi ( giai đọan 2 )

Liên đòan lao động huyện Củ Chi thông báo kế hoạch đấu thầu Nhà văn hóa lao động huyện Củ Chi ( giai đọan 2 )

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A.      Thông tin chung:

1.    Tên cơ quan đăng ký: Liên đòan lao động huyện Củ Chi

– Địa chỉ: ấp Bàu Tre ,xã Tân An Hội , huyện Củ Chi ,TP.HCM

– Điện thoại     : (08)  3.8920.439        

2.    Tên chủ đầu tư: Liên đòan lao động huyện Củ Chi   

3.    Tên dự án: Nhà văn hóa lao động huyện Củ Chi ( giai đọan 2 )

4.    Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 37 /QĐ-LĐLĐ ngày 29 / 02 /2012 của Liên đòan lao động  Tp.HCM.

5.    Tổng mức đầu tư:  16.681.521.000  đồng

B.      Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

Số gói thầu Tên gói thầu Giá gói thầu

(Đồng)

Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức đấu thầu Thời gian tổ chức đấu thầu Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
03 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình 430.851.054 Liên đòan lao động TP.HCM

 

Chỉ định thầu   Quý IVnăm 2011 Theo

tỷ lệ phần trăm

30

 ngày

04 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình 55.671.765 Liên đòan lao động TP.HCM

 

Chỉ định thầu   Quý IV năm 2011 Theo

tỷ lệ phần trăm

20

ngày

05 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng 46.822.815 Liên đòan lao động TP.HCM

 

Chỉ định thầu   Quý I năm 2012 Trọn gói 60

 ngày

06 Tư vấn giám sát thi công xây dựng 363.628.149 Liên đòan lao động TP.HCM

 

Chỉ định thầu   Quý I năm 2012 Theo

tỷ lệ phần trăm

180

ngày

07 Bảo hiểm xây dựng công trình 26.956.810 Liên đòan lao động TP.HCM

 

Chỉ định thầu   Quý I

năm 2012

Trọn gói 180

ngày

08 Thi công xây lắp 14.215.288.710 Liên đòan lao động TP.HCM

 

Đấu thầu rộng rãi, trong nước 01 túi

hồ sơ

Quý I năm 2012 Trọn gói  

180

ngày

09 Thi công và lắp đặt PCCC và khoan giếng 298.161.990 Liên đòan lao động TP.HCM

 

Chì định thầu 01 túi

hồ sơ

Quý I năm 2012 Trọn gói 30 ngày
10

 

 

Cung cấp trang thiết bị lắp rời 466.177.880 Liên đòan lao động TP.HCM

 

Chì định thầu 01 túi

hồ sơ

Quý II năm 2012 Trọn gói 30 ngày
11 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình 72.725.630 Liên đòan lao động TP.HCM

 

Chỉ định thầu   Quý I năm 2012 Theo tỷ lệ phần trăm 180

Ngày

12 Chi phí kiểm tóan 74.866.666 Liên đòan lao động TP.HCM

 

Chỉ định thầu   Quý I năm 2012 Trọn gói 30

Ngày

 TM.BTV LĐLĐ HUYỆN CỦ CHI

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ ÁNH THU