Mời đấu thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị truyền dẫn tín hiệu vệ tinh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà
Vinh.
– Địa chỉ: Số 18 A Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
– Điện thoại: 074 3852142 / Fax: 074 3852615
2. Tên đề án: Phát sóng quảng bá kênh truyền hình tỉnh Trà Vinh trên vệ tinh
Vinasat-1
3. Loại dự án : Dự án, dự toán khác
4. Tên chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh.
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng : Cung cấp và lắp đặt thiết bị
đầu cuối truyền dẫn tín hiệu vệ tinh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Tên Bên mời thầu: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh.
– Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị đầu cuối truyền dẫn tín hiệu vệ tinh
– Tên đề án: Phát sóng quảng bá kênh truyền hình tỉnh Trà Vinh trên vệ tinh Vinasat-1
– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ 08 giờ00, ngày 09 tháng 5 năm 2012 đến
trước 09 giờ, ngày 14 tháng 5 năm 2012 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT:
– Địa chỉ: Số 18 A Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
– Điện thoại: 074 3852142 / Fax: 074 3852615
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09 giờ, ngày 14 tháng
5 năm 2012 tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh.

Trà Vinh, ngày 4 tháng 5 năm 2012
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Thạch Sết