Mời thầu tư vấn đánh giá dự án Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”

– Địa chỉ: Toà nhà Uỷ ban Dân tộc, Số 18 Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 04 37173795 Fax 04 37173796

2. Tên dự án: Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”

3. Loại dự án : Dự án thuộc nhóm B

4. Tên chủ đầu tư: BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”

5. Tên gói thầu DVTV đăng ký thông báo mời nộp HSQT: Đánh giá Dự án

6. Giá gói thầu: 5.000 Euro

B. Nội dung thông báo mời nộp HSQT:

THÔNG BÁO MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM

– Tên Bên mời thầu: BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”

– Tên gói thầu: Đánh giá Dự án

– Tên dự án: Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”

– Nguồn vốn: Vốn viện trợ của chính phủ Ai Len

– Hình thức đấu thầu: Rút gọn

– Thời gian phát hành HSMQT: từ ngày 15 tháng 05 năm 2012 đến ngày 20 tháng 05 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành HSMQT: Văn phòng BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi” Số 18 Lý Văn Phúc, Đống Đa, Hà Nội

– Thời gian nộp HSQT chậm nhất vào trước 16,00 giờ, ngày 20 tháng 05 năm 2012 tại: Văn phòng BQL Dự án “ Nâng cao chất lượng hoạch định và thực hiện chính sách giảm nghèo vùng Đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi”.

Nhà thầu có HSQT đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

Bế Thị Hồng Vân

Giám đốc Dự án