Mời đấu thầu nâng cấp đường và hệ thống thoát nước tỉnh Trà Vinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh.

– Tên gói thầu: Nâng cấp đường và HTTN đường Đồng Khởi, phường 6, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

– Tên dự án: Nâng cấp đường và HTTN đường Đồng Khởi, phường 6, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

– Nguồn vốn: Ngânsách tỉnh 50%vàNgânsách thành phố 50%.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 01 tháng 6 năm 2012 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2012, (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thành Phố Trà Vinh, Địa chỉ Số 5A Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, ĐT: 074.3754044; Fax: 074.3754044

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thành Phố Trà Vinh, Địa chỉ Số 5A Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, ĐT: 074.3754044; Fax: 074.3754044.

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2012.

– Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền nộp bảo đảm: 61.000.000 (Sáu mươi mốt triệu đồng).

+ Đồng tiền sử dụng: VNĐ

+ Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt.

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2012 (sau thời điểm đóng thầu), tại Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thành Phố Trà Vinh, Địa chỉ Số 5A Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, thành phố Trà Vinh, ĐT: 074.3754044; Fax: 074.3754044.

BQL các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinhkính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./-

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TPTV

GIÁM ĐỐC

 Dương Văn Miền