Mời đấu thầu thi công xây lắp nhà thi đấu huyện Nam Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp Nhà thi đấu.

– Tên dự án: Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Nam Giang; Hạng mục: Nhà thi đấu.

– Nguồn vốn: Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng (Nghị quyết 39/TW)

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2012 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. – Điện thoại: 0510.3840066 – Fax: 0510.3840066

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang. Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2012.

– Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn), đồng tiền sử dụng là đồng Việt Nam, hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc nộp tiền mặt.

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 08 tháng 06 năm 2012, tại Văn phòng Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang. Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giangkính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Thạnh Mỹ, ngày 22 tháng 05 năm 2012.

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư  – đơn vị mời thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang.

– Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

– Điện thoại: 0510.3840064 – Fax: 0510.3840066

– Email: tanduyxuyen@gmail.com

2. Tên dự án: Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Nam Giang; Hạng mục: Nhà thi đấu.

3. Loại dự án : Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:Gói thầu xây lắp Nhà thi đấu.

B. Nội dung thông báo mời thầu đã đăng tải như  trên.