Mời đấu thầu cung cấp thiết bị CNTT và máy văn phòng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (PVFCHCM)

– Tên gói thầu: Cung cấp trang thiết bị CNTT và máy văn phòng cho PVFCHCM

– Nguồn vốn: Vốn tự có

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bánhồ sơ mời thầu từ lúc 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 05 năm 2012 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 04 tháng 6 năm 2012 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán và nhận HSMT: Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số 19 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

+ Điện thoại: 08 – 35207168                      Fax: 08 – 38257555

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đ/bộ

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 04 tháng 6 năm 2012.

– Đảm bảo dự thầu:

Số tiền (bằng số): 18.500.000 đồng

Số tiền (bằng chữ): Mười tám triệu năm trăm nghìn đồng

+ Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: ký quỹ bằng tiền mặt tại PVFCHCM hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng được PVFCHCM chấp thuận và phải gửi đến PVFCHCM trước 14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2012, theo địa chỉ:

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ: Số 19 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

+ Điện thoại: 08 – 35207168                      Fax: 08 – 38257555

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 04 tháng 6 năm 2012, tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh – số 19 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Huyền