Mời chào hàng giấy tờ in văn phòng Vietinbank Tây Ninh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

-Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Công thương VN- CN Tây Ninh
-Tên gói thầu:
1.000 gr giấy in khổ A4 ( 210x297mm ), màu trắng, nhản hiệu Supreme 70GMS, xuất xứ : Thái Lan
-Tên dự án: Mua sắm giấy tờ in văn phòng
-Nguồn vốn: Vốn tự có của Ngân hàng TMCP Công thương VN.
-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
-Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 14 tháng 06 năm 2012 đến ngày 20 tháng 06 năm 2012
-Địa chỉ phát hành: Số 247 đường 30/4, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
-Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8 giờ, ngày 21 tháng 06 năm 2012 tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh.

Tây Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2012
Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

 

A.Thông tin chung chủ đầu tư và dự án đấu thầu:

1.Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: CN Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh
– Địa chỉ: Số 247 đường 30/4, Phường 1, Thị Xã tỉnh Tây Ninh
– Điện thoại: 066 3822247 Fax: 066 3810126 E-Mail: maihth@vietinbank.vn
2.Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế – kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):
Mua sắm giấy tờ in .
3.Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):
-Dự án quan trọng quốc gia -Dự án thuộc nhóm A:
-Dự án thuộc nhóm B: -Dự án thuộc nhóm c:
-Dự án liên doanh: -Hợp đồng hợp tac kinh doanh:
-Dự án,dự toán khác:
4.Tên chủ đầu tư: CN Ngân hàng TMCP Công thương Tây Ninh
5.Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt :
1.000 gr giấy khổ A4 ( 210x 297mm), màu trắng, nhản hiệu Supreme 70GMS, xuất xứ : Thái Lan.