Kế hoạch đấu thầu xây dựng trường DTNT Cao Lộc, Lạng Sơn

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.
– Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, Tp Lạng Sơn.
– Điện thoại: (025) 3811.837
2. Tên công trình : Phòng học, phòng chức năng trường DTNT huyện Cao Lộc .
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:
– Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 22/10/ 2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Phòng học, phòng chức năng Trường Dân tộc nội trú Cao Lộc do ông Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lý Vinh Quang ký thay chủ tịch UBND tỉnh.
4. Chủ đầu tư: Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I Gói thầu tư vấn
1  Tư vấn lựa chọn nhà thầu XD

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 Năm 2012 Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày

2  Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 Năm 2012 Theo tỷ lệ phần trăm

360 ngày

3  Tư vấn kiểm tra chứng nhận an toàn chịu lực công trình xây dựng

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 Năm 2012 Theo tỷ lệ phần trăm

360 ngày

4 Tư vấn kiểm toán

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 Năm 2012 Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày

5 Bảo hiểm xây dựng công trình

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

 Năm 2012 Theo tỷ lệ phần trăm

360 ngày

II Gói thầu xây lắp
Xây lắp công trình Phòng học, phòng chức năng trường DTNT Cao Lộc

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ  Năm 2012 Theo đơn giá

360 ngày

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2012

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN