Mời đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện huyện Sốp Cộp

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn đối
với Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp năm 2012,

– Tên Dự án: Nguồn mua sắm tài sản của sự nghiệp y tế năm 2012

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ, ngày 30/07/2012 đến trước 14
giờ 00 phút, ngày 15/8/2012( trong giờ hành chính)

– Địa điểm Phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Bệnh viện đa
khoa huyện Sốp Cộp – Bản Sốp nặm xã Sốp Cộp -Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 02 3878 783; Fax: 022 3878 162.

– Giá bán: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

– Địa điểm nhận Hồ sơ đề xuất: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Bệnh viện đa
khoa huyện Sốp Cộp – Bản Sốp nặm xã Sốp Cộp -Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30phút, ngày 15/8/2012( Theo giờ Việt Nam.)

– Bảo đảm dự thầu: Giá trị bảo đảm dự thầu: 5.000.000, đồng. Đồng tiền bảo
đảm dự thầu là Việt Nam đồng. Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt.

– HSĐX sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), Ngày 15
tháng 8 năm 2012. Tại Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn
La.

– Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các nhà
thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ QUAN
GIÁM ĐỐC
A. Thông tin chung.

1. Tên cơ quan/đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Địa chỉ: Bản Sốp Nặm xã Sốp Cộp – Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 022.3878 651; 022 3878 650 Fax: 022 3878 162

2. Tên dự án: Nguồn mua sắm tài sản của sự nghiệp y tế năm 2012

3. Loại dự án: Dự án nhóm C.

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị y
tế phục vụ công tác chuyên môn đối với Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp
năm 2012.