Mời chào giá cạnh tranh hệ thống bếp cấp nhiệt bằng hơi BCHQS tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Gói thầu: Lắp đặt hệ thống bếp cấp nhiệt bằng hơi năm 2012

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận.

Nguồn vốn: Ngân sách địa phương năm 2012.

Hình thức đấu thầu: Chào giá 01 túi hồ sơ.

Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian bán HSYC bắt đầu từ 8 giờ 00 , ngày 16 tháng 7 năm 2012 đến trước 8 giờ 00, ngày 21 tháng 7 năm 2012 (Trong giờ hành chính).
Địa điểm bán HSYC: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 02 Thủ Khoa Huân – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0623.822.606

Giá bán 01 bộ HSYC: 200.000 đồng.

Địa chỉ nhận HSĐX: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 02 Thủ Khoa Huân – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 21 tháng 7 năm 2012.
Thời điểm mở thầu: 8 giờ 00, ngày 21 tháng 7 năm 2012.
Tại: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 02 Thủ Khoa Huân – TP. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận.

Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 VND (Bốn triệu đồng) bằng tiền mặt
hoặc giấy bảo lãnh của Ngân hàng.
Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp
HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

CHỈ HUY TRƯỞNG