Mời đấu thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ của KBNN tại Bình Định

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG


– Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bình Định
– Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các KBNN trực thuộc KBNN
Bình Định
– Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ
– Nguồn vốn: Kho bạc Nhà nước cấp
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 10h00’ ngày 16 tháng 7 năm
2012 đến 10h00 ngày 21 tháng 7 năm 2012 (trong giờ hành chính)
– Địa chỉ phát hành: 60 Lê Duẩn – TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định
– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10h00, ngày 21 tháng 7 năm 2012 tại Phòng HC-QT – Kho bạc Nhà nước Bình Định – 60
Lê Duẩn – TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.
Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Cao Sơn

 

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Bình Định
– Địa chỉ: 60 Lê Duẩn – TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định
– Điện thoại: 056.3522388
Email : hunglv01@vst.gov.vn
2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư): Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các KBNN trực thuộc KBNN Bình Định
3. Loại dự án – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
4. Tên chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Bình Định
5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng (ghi theo tên gói thầu
trong kế hoạch đấu thầu được duyệt): Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các KBNN
trực thuộc KBNN Bình Định