Mời chào giá xe ô tô Huynh Dai Trường CĐXD

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


1. Tên bên mời thầu : Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

2. Tên gói thầu : Cung cấp xe ô tô tải huynh Đai HD72 loại 3.5 tấn

3. Tên Dự án: Mua sắm thiết bị đào tạo năm 2012

4. Nguồn vốn: Nguồn thu hợp pháp của Trường

5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng cạnh tranh, từ ngày 20 tháng 7 năm 2012 đến ngày 24 tháng 7 năm 2012

7. Địa chỉ phát hành: Phòng Xây dựng cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghiệp
và Xây dựng, Xã Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh
8. Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất : Chậm nhất là trước 10 giờ ngày 31 tháng 7 năm
2012, tại Phòng Xây dựng cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng,

Xã Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh
HIỆU TRƯỞNG

TS. Lương Văn Tiến
Đã ký

 

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời thầu

1. Tên cơ quan : Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
2. Xã Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh
3. Điện thoại : 0333.854497 Fax : 0333.854302
4. Email : cdcnxd@cic.edu.vn
5. Tên Dự án: Mua sắm thiết bị đào tạo năm 2012
6. Tên chủ đầu tư : Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
7. Tên gói thầu : Cung cấp xe ô tô tải huynh Đai HD72 loại 3.5 tấn