Mời chào giá thiêt bị ngành cơ khí, ngành động lực và tin học cho trường CĐXD

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

1. Tên bên mời thầu : Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
2. Tên gói thầu :
Gói thầu số 1: Thiết ngành bị Điện + Ngành Cơ khí + TB trợ giảng
Gói thầu số 2: Thiết ngành động lực
Gói thầu số 3: TB Ngành Kinh tế + Tin học
Gói thầu số 4: Trạm biến áp 320 KVA-6(22)0,4KV
3. Tên Dự án: Mua sắm thiết bị đào tạo năm 2012
4. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước và thu hợp pháp của Trường
5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng cạnh tranh, từ ngày 24 tháng 7 năm
2012 đến ngày 26 tháng 7 năm 2012, theo giờ hành chính.

7. Địa chỉ phát hành: Phòng Xây dựng cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghiệp
và Xây dựng, Xã Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh

8. Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất : Chậm nhất là trước 10 giờ ngày 02 tháng 8 năm 2012, tại Phòng Xây dựng cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng,

Xã Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh
HIỆU TRƯỞNG

( Đã kí)
Lương Văn Tiến

 

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời thầu:
1. Tên cơ quan : Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
2. Xã Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh
3. Điện thoại : 0333.854497
Fax : 0333.854302
4. Email : cdcnxd@cic.edu.vn
5. Tên Dự án: Mua sắm thiết bị đào tạo năm 2012
6. Tên chủ đầu tư : Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
7. Tên gói thầu :
Gói thầu số 1: Thiết ngành bị Điện + Ngành Cơ khí + TB trợ giảng
Gói thầu số 2: Thiết ngành động lực
Gói thầu số 3: TB Ngành Kinh tế + Tin học
Gói thầu số 4: Trạm biến áp 320 KVA-6(22)0,4KV