Kế hoạch đấu thầu dự án đường điện đến bản Ten Lán huyện Sốp Cộp

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

 

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

– Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 0223.878.107 FAX: 0223.878.107

2. Tên dự án : Đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Sốp Cộp.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu: Gói thầu  số 05 xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp.

 

B. Nội dung kế hoạch đấu thầu

– Tên bên đăng ký kế hoạch đấu thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

– Tên gói thầu Gói thầu số 05 xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp.

– Nguồn vốn: Vốn chương trình 135 và các nguồn vốn khác.
– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
– Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ
– Thời gian lựa chọn nhà thầu: 70 ngày.
– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La kính mời các nhà thầu có năng lực tham gia đấu thầu gói thầu trên./.

Sốp Cộp, tháng 07 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Sơn